Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21) predsjednik OV općine Čačinci saziva 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 27.10.2023. godine (petak) s početkom u 18:00 sati.

Sjednica će se održati u Društvenom domu Brezovljani Vojlovički.

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
2. Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Čačinci za 2023.godinu,
a) II. izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2023. godinu,
b) II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava,
c) II. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,
d) II. izmjene Programa javih potreba u kulturi za 2023. godinu,
e) Izmjene Programa socijalne skrbi i novčanih pomoći za 2023.godinu
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o sufinanciranju izrade idejnog projekta pristupna cesta do lokacije UPOV Orahovica
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o sufinanciranju za čišćenje i snimanje kamerom s izradom elaborata izvedene kanalizacije u naselju Čačinci
5. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Čačinci,
7. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Čačinci
8. Razno