Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21), predsjednik OV općine Čačinci saziva 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 14.12.2023. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati.

Sjednica će se održati u Društvenom domu Brezovljani Vojlovički.

DNEVNI RED:

1. Razmatranje Izvješća Mandatne komisije o podnesenom zahtjevu za stavljanje u mirovanje mandata vijećnika Općinskog vijeća općine Čačinci i određivanju vijećnika koji će obavljati dužnost zamjenika vijećnika,

– prisega novog vijećnika

2. Donošenje Rješenja o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća općine Čačinci,
3. Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća općine Čačinci
4. Usvajanje zapisnika sa petnaeste sjednice Općinskog vijeća
5. Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Čačinci za 2023. godinu – s programima:
a) III. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2023. godinu,
b) III. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava,
c) III. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,
d) III. Izmjene Programa javih potreba u kulturi za 2023. godinu
6. Donošenje Proračuna općine Čačinci za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu – s programima:
a) Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2024. godinu,
b) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini, za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava,
c) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2024.godinu,
d) Program utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2024. godinu,
e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu,
f) Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu,
g) Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu,
h) Program javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima za 2024. godinu
i) Program socijalne skrbi i novčanih pomoći za 2024. godinu,
7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna općine Čačinci za 2024. godinu
8. Donošenje Odluke financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća iz Proračuna općine Čačinci za 2024. godinu
9. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća općine Čačinci
10. Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture na području Općine Čačinci u 2023. godini
11. Plan upravljanja imovinom u 2024.g.
12. Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Čačinci u 2023. g.
13. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2024.-2026.g.
14. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
15. Razno