Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21) predsjednik OV općine Čačinci saziva  3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 14.12.2021. godine (utorak) s početkom u 18 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci.

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Orahovica

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Čačinci u 2021.g.

4. Izmjene i dopune Proračuna općine Čačinci
a) izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2021. godinu,
b) izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava,
c) izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021.godinu,
d) izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2021. godinu
e) izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
f) izmjene Programa javih potreba u kulturi za 2021. godinu,
g) izmjene Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima za 2021.g.
g) izmjene Programa socijalne skrbi i novčanih pomoći za 2021. godinu

5. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna općine Čačinci za 2022. godinu
6. Odluka o kratkoročnom zaduženju općine Čačinci

7. Donošenje Proračuna općine Čačinci za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu,
a) Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2022. godinu,
b) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini, za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava,
c) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022.godinu,
d) Program utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2022. godinu,
e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,
f) Program javnih potreba u športu za 2022. godinu,
g) Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu,
h) Program javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima za 2022. godinu
i) Program socijalne skrbi i novčanih pomoći za 2022. godinu,

8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna općine Čačinci za 2022. godinu,

9. Plan upravljanja imovinom općine Čačinci za 2022.g.

10. Donošenje Strateškog programa razvoja općine Čačinci 2021.-2025.

11. Donošenje Odluke financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća iz Proračuna općine Čačinci za 2022. godinu,

12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

13. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

14. Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Čačinci

15. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ 2022. – 2025.

16. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, Područni odjel Čačinci

17. Donošenje odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

18. Razno.