Na temelju èl. 55. Poslovnika Vijeæa opæine Èaèinci,   s a z i v a m

 

4. sjednicu Opæinskog vijeæa opæine Èaèinci

koja æe se održati

23. prosinca 2009. godine (srijeda) u 18,00 sati

u vijeænici opæine Èaèinci, Trg kardinala Franje Kuhariæa 2

 

DNEVNI    RED:

 

  1. Aktualni sat,
  1. Usvajanje zapisnika sa treæe sjednice Opæinskog vijeæa opæine Èaèinci,
  1. Izmjene i dopune proraèuna opæine Èaèinci za 2009. godinu,
  1. Usvajanje Proraèuna za 2010. godinu,
  1. Donošenje odluke o dodjeli studentskih stipendija,
  1. Donošenje Odluke o poèetku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na podruèju opæine Èaèinci,
  1. Izmjene i dopune Odluke o granicama naselja Èaèinci, Paušinci i Vojlovica,
  1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju stana u vlasništvu opæine Èaèinci, na adresi Trg dr. Franje Tuðmana 1, u najam,
  1. Razno.

 

                                                                                                              Predsjednik
                                                                                                               Miroslav Buneta, iur.