Asfaltiranje ceste kroz Rajino Polje

Potpisivanje ugovoraU prostorijama Virovitièko-podravske županije u petak, 6. ožujka 2009. godine, uz nazoènost saborskog zastupnika Josipa Ðakiæa, župana Virovitièko-podravske županije Tomislava Tolušiæa, ravnatelja županijske uprave za ceste Željka Tomljanoviæa i direktora Gravia d.o.o. Osijek Ante Hercega, naèelnik opæine Èaèinci Mirko Mališ potpisao je Ugovor za radove na modernizaciji ceste LC-40062, dionica kroz naselje Rajino Polje.