U mjesecu rujnu održane su dvije sjednice Opæinskog vijeæa opæine Èaèinci, i to 06. i 22. rujna, na kojima su prisegnuli novi vijeænici: Mirko Silaði kao zamjena Eugenu Kovaèu (HSS) i Petar Preradoviæ (SDP) kao drugi pripadnik iz redova nacionalne manjine, a sukladno izmjenama i dopunama Statuta opæine Èaèinci.

Na sjednicama Vijeæa doneseni su: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na podruèju opæine Èaèinci, odluka o ustrojstvu upravnog odjela opæine Èaèinci, odluka o koeficijentima za obraèun plaæe službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela opæine Èaèinci i odluka o darovanju objekta športske dvorane Osnovnoj školi A.G.Matoša Èaèinci, te su usvojeni: Polugodišnji obraèun proraèuna opæine Èaèinci za 2010. godinu, Izvješæe o radu naèelnika opæine Èaèinci od 01.01. – 30.06.2010. godine, Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreæa za opæinu Èaèinci i izvješæe o obavljenom uvidu u proraèun i financijske izvještaje opæine Èaèinci za 2009. godinu.

Odluke i zapisnici objavit æe se na ovim web stranicama.

 

6.sjednica OV – pogledaj

7.sjednica OV – pogledaj

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]