Naselje Èaèinci nema adekvatno rješenje problematike odvodnje. Sanitarno – fekalne otpadne vode trenutno se prikupljaju u septièkim jamama, koje su po uvoðenju vodovoda postale premalene, tako da dolazi do izlijevanja otpadnih voda po površini ili do ispuštanja otpadnih efluenata u neprikladne prijemnike. Cilj izgradnje kanalizacijske mreže i ureðaja za proèišæavanje tih otpadnih voda je sprjeèavanje izlijevanja i ispuštanja otpadnih voda u prirodne vodotoke i kanale koji služe za odvodnju oborinskih voda, a samim time postiže se zaštita okoliša i zaštita svih voda (površinskih i podzemnih), što u konaènosti neizravno utjeèe, uz ostalo, i na razvoj turizma na podruèju opæine Èaèinci.

Odvodnja otpadnih voda je vrlo važna komunalna djelatnost, pored toga što je odraz civilizacijskog dosega bitna je i zbog održavanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti voda na željenom visokom nivou. Na taj naèin podižemo kvalitetu svakodnevnog života na višu razinu, a našu opæinu èinimo ljepšim i poželjnijim mjestom za život.

U smislu rješavanja ukupne vodnogospodarske problematike podruèja naselja Èaèinci, a posebno u duhu zaštite okoliša te s tim u vezi i zaštite svih voda (površinskih i podzemnih) od zagaðivanja, za rješavanje odvodnje otpadnih voda te konaènog proèišæavanja upotrebljenih i zagaðenih otpadnih voda podruèja mjesta Èaèinci nužna je izgradnja kanalizacijske mreže i ureðaja za proèišæavanje otpadnih voda.

Voðeni time u suradnji sa Hrvatskim vodama i Komunalnim poduzeæem Papuk iz Orahovice opæina Èaèinci pokrenula je projekt izgradnje kanalizacijskog sustava i ureðaja za proèišæavanje otpadnih voda naselja Èaèinci. Ukupna vrijednost ove investicije kreæe se oko 35 milijuna kuna

Trenutno su u tijeku radovi na izgradnji II. faze i sanaciji I. faze kanalizacijskog sustava naselja Èaèinci.
Nakon provedenog postupka javne nabave kao najpovoljniji ponuðaè odabrano je Komunalno poduzeæe «Komrad» iz Slatine, koje je svoju operativu uputilo na postavljanje kolektora prema preèistaèu otpadnih voda. Cijena izvoðenja radova za ovu fazu je oko 5 mil. kuna.

{yoogallery src=[/images/stories/sadrzaj/kanalizacija/]} 

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]