grbcac.pngJavni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na podruèju Opæine Èaèinci zapoèinje dana 02. sijeènja i traje do 17. 2010.godine.

Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na podruèju Opæine Èaèinci, s popratnom dokumentacijom, može se u navedenom periodu izvršiti radnim danom od 9.00 – 13.00 sati u prostorijama Opæinske vijeænice Opæine Èaèinci, Trg kardinala Franje Kuhariæa 2, Èaèinci.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije u roku od 8 dana od isteka javnog uvida, a o èemu æe odluèiti Opæinsko vijeæe u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na podruèju Opæine Èaèinci moraju biti èitko napisani, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, te se dostavljaju u Opæinu Èaèinci, Jedinstveni upravni odjel, Trg kardinala Franje Kuhariæa 2, Èaèinci, zakljuèno do 26. sijeènja 2010. godine.

Uvid u odluku…. 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]