Na temelju èl. 8. st. 1. Pravilnika o struènom ispitu za turistièke vodièe i ispitnom programu za turistièke pratitelje (NN 50/08.) i èl. 7. st. 1. Pravilnika o struènom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08.) Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje
 
                                            OGLAS
o održavanju seminara i ispita za turistièke vodièe i voditelje poslovnica
 
Kandidat koji želi polagati struèni ispit za turistièkog vodièa i/ili voditelja poslovnice dužan je prije ispita pohaðati seminar pri visokom uèilištu.
Kandidat koji želi polagati struèni ispit za turistièkog vodièa i/ili voditelja poslovnice, podnosi prijavu ispitnoj komisiji u roku od 30 dana od dana objave ovoga oglasa na internetskoj stranici Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Rok za prijavu iznimno se produljuje do prijave dovoljnog broja kandidata za pohaðanje seminara.
U prijavi kandidat treba navesti da li se prijavljuje za polaganje opæeg dijela ili za polaganje opæeg i posebnog dijela struènog ispita ili samo posebnog dijela struènog ispita ukoliko veæ ima položen opæi dio te iz kojeg stranog/stranih jezika želi polagati ispit (za turistièke vodièe), odnosno prijavu za polaganje ispita za voditelja poslovnice.
Kandidati koji su stekli zvanje profesora stranog jezika na filozofskom fakultetu iz jezika za koji su stekli to zvanje ili kandidati koji imaju meðunarodno priznatu svjedodžbu o znanju stranog jezika iz kojeg su prijavili polaganje ispita, osloboðeni su obveze polaganja ispita iz toga stranog jezika.
 
Uz prijavu za polaganje struènog ispita za turistièkog vodièa, kandidat je dužan priložiti:
1. presliku osobne iskaznice ili putovnice,
2. dokaz o uplati iznosa cijene ispita,
3. dokaz da ima najmanje srednju struènu spremu (izvornik ili javno ovjerovljeni preslik),
4. dokaz radi oslobaðanja od polaganja ispita iz stranog jezika u sluèaju iz èlanka 8. stavka 3. Pravilnika o struènom ispitu za turistièke vodièe,
5. dokaz o položenom opæem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita.
 
Uz prijavu za polaganje ispita za voditelja poslovnice kandidat je dužan priložiti:
1. presliku osobne iskaznice ili putovnice,
2. dokaz o uplati iznosa cijene ispita,
3. dokaz da ima najmanje srednju struènu spremu (izvornik ili javno ovjerovljeni preslik),
4. potvrdu obrazovne ustanove o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog.
 
Prijave na oglas i popratna dokumentacija predaju se osobno ili putem pošte na adresu:
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Trg Ljudevita Pataèiæa 3
33 000 Virovitica, s naznakom „Seminar za turistièke vodièe i voditelje poslovnica“.
Cijena ispita:
– za turistièke vodièe: 4.500,00 kuna
– za voditelje poslovnica: 5.500,00 kuna
Ukoliko se pohaðaju oba seminara kandidati ostvaruju popust pa cijena za oba ispita iznosi 7.500,00 kuna.
Ukoliko kandidat polaže samo opæi ili samo posebni dio ispita za turistièke vodièe cijena ispita iznosi 2.500,00 kuna.
Uplate se vrše na žiro raèun Visoke škole broj 2390001-1100349858, model 02, poziv na broj (navesti OIB kandidata), otvoren kod Hrvatske poštanske banke d. d.
 
Seminar za polaganje struènog ispita za turistièkog vodièa i za voditelja poslovnice biti æe održan tijekom rujna 2010. godine. O toènom datumu poèetka seminara i rasporedu predavanja, kandidati æe biti pravovremeno obavješteni putem internetske stranice Visoke škole (www.vsmti.hr).