dgu1.jpgU ponedjeljak 02. 11. 2009. godine zapoèinju radovi na geodetsko-katastarskim poslovima u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruèju opæine Èaèinci.

Geodetsko-katastarski poslovi  obavljat æe se na dijelovima katastarske opæine Brezovljani i to na otprilike 350 hektara, a obuhvaæat æe dopunsku mrežu stalnih geodetskih toèaka i izradu elaborata dopunske mreže stalnih geodetskih toèaka i izmjeru i izradu elaborata za evidentiranje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u katastru i zemljišnim knjigama. Uz navedeno izradit æe se digitalni zapis katastarskog plana i pregledne katastarske karte u analognom obliku (na papiru), za cijelo podruèje na kojem se provodi katastarska izmjera.

Ukupna cijena provoðenja projekta je 220.000,00 kuna, a u sufinanciranju sudjeluju Opæina Èaèinci sa 34%, Virovitièko-podravska županija sa 33% i Državna geodetska uprava sa 33% sredstava.

Planirano trajanje izmjere je 12 mjeseci. 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]