Na temelju èlanka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04 i 99/04) Opæinsko izborno povjerenstvo opæine Èaèinci donosi

 

R J E Š E N J E

O ODREÐIVANJU BIRAÈKIH MJESTA

 

Za podruèje opæine Èaèinci odreðuju se biraèka mjesta:

 

Biraèko mjesto broj 1. u Èaèincima – OSNOVNA ŠKOLA A. G. MATOŠA  ÈAÈINCI, Trg kardinala Franje Kuhariæa 3 koje obuhvaæa biraèe s prebivalištem u  ulicama: I.G.Kovaèiæa, V. Nazora, Ravna, Frankopanska, Glavna, Slavonska, Trg kardinala F. Kuhariæa.

 

Biraèko mjesto broj 2. u Èaèincima – HRVATSKI DOM KULTURE, Èaèinci, A. Dukoviæa bb koje obuhvaæa biraèe s prebivalištem u  ulicama: Radnièka, K. Zvonimira, A. Dukoviæa, Mlinska, B. Radiæa, Željka Majora, Domovinske zahvalnosti, Kralja Tomislava.

 

Biraèko mjesto broj 3. u Èaèincima – POSLOVNI PROSTOR VLADE PETROVIÆ, Ulica Bana Josipa Jelaèiæa 13 koje obuhvaæa biraèe s prebivalištem u  ulicama: Slavka Kolara, J.J.Strossmayera, A. Cesarca, Vinogradska, P. Svaèiæa, Zrinskih, F. Jusupa, Lipovaèka, Bukvièka, Kolodvorska, P. Preradoviæa, Munjarska, M. Gupca, Trg dr. Franje Tuðmana, Bana Josipa Jelaèiæa.

 

Biraèko mjesto broj 4. u Bukviku – DRUŠTVENI DOM BUKVIK, Omera Šiloviæa bb,  koje obuhvaæa biraèe s prebivalištem u Bukviku.

 

Biraèko mjesto broj 5. u Brezovljanima Vojlovièkim – DRUŠTVENI DOM BREZOVLJANI VOJLOVIÈKI, Brezovljani Vojlovièki bb, oje                   koje obuhvaæa biraèe s  prebivalištem u Brezovljanima Vojlovièkim i Rajinom    Polju  

  

Biraèko mjesto broj 6. u Paušincima – DRUŠTVENI DOM PAUŠINCI, Paušinci, Josipa Jurenca bb  koje obuhvaæa biraèe s prebivalištem u Paušincima.

 

Humljanimaa a Vojlivèkimi odreðuju se biraèka mjesta:

SDP.

èinci:

inci dostavile ovom Izbornom povjerentsvu usaglašen

Biraèko mjesto broj 7. u Humljanima – PODRUÈNA ŠKOLA HUMLJANI, Humljani bb koje obuhvaæa biraèe s prebivalištem u Humljanima, Krajni i Vojlovici.

 

Biraèko mjesto broj 8. u Slatinskom Drenovcu – POSLOVNI PROSTOR  ZDENKA HRGIÆA,  Trg bana Jelaèiæa bb, Slatinski Drenovac koje ROSTOR  ZDobuhvaæa biraèe s prebivalištem u  Slatinskom Drenovcu, Kraskoviæu,  Prekoraèanima i Pušini. [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]