Temeljem èlanka 7. Pravilnika o upisu djece u djeèji vrtiæ u Èaèincima (Službeni glasnik opæine Èaèinci broj 06/09) Povjerenstvo za provoðenje upisa objavljuje

 

 

POZIV

za upis djece u vrtiæ u Èaèincima

za 2010./2011. odgojno-obrazovnu godinu

1.    Obrazac zahtjeva za upis preuzima se u tajništvu Osnovne škole «Antuna Gustava Matoša» Èaèinci, Trg kardinala Franje Kuhariæa 3, Èaèinci.

2.    Popunjen Obrazac zahtjeva za upis predaje se u tajništvo Osnovne škole «Antuna Gustava Matoša» Èaèinci, Trg kardinala Franje Kuhariæa 3, Èaèinci.

3.    Zahtjev se podnosi u vremenu od 24. svibnja 2010. godine do zakljuèno 25. lipnja 2010. godine.

4.    Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev:

  • izvod iz matiène knjige roðenih za dijete,
  • preslik osobne iskaznice roditelja ili staratelja,
  • potvrde, uvjerenja rješenja o ostvarivanju bodova navedenih u zahtjevu za upis djeteta u djeèji vrtiæ.

5.    Rezultati upisa objavit æe se na oglasnoj ploèi vrtiæa u roku tri (3) dana nakon donošenja odluke Povjerenstva te na službenim web stranicama opæine Èaèinci.
6.    Roditelji ili staratelji mogu izjaviti prigovor na objavljeni prijedlog upisa u roku od pet (5) dana od objave liste Povjerenstva za upise.

POVJERENSTVO ZA PROVOÐENJE UPISA
U DJEÈJI VRTIÆ ÈAÈINCI

Èaèinci, 17. svibnja 2010. godine

Predsjednica Povjerenstva
Tatjana Maršiæ
 
 
 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]