Temeljem èlanka 15.Pravilnika o upisu djece u djeèji vrtiæ u Èaèincima (Službeni glasnik opæineÈaèinci br. 06/09) Povjerenstvo za provoðenje upisa na sjednici održanoj 29.lipnja 2010. godine donosi odluku o prijedlogu liste prvenstva upisa u djeèji vrtiæ.

 

Listu prvenstva možete pogledati ovdje

 

Ukoliko netko od upisnika odustane od upisa u djeèji vrtiæ, pravo na upis ostvaruje slijedeæi sa liste prvenstva i tako redom. 

 

Èlanak 2.

 

Pravo na upisostvaruju djeca rangirana zakljuèno sa rednim brojem 27. u tablici iz èlanka 1.ove Odluke.

 

 

Èlanak 3.

 

Roditelji moguizjaviti prigovor na objavljeni prijedlog liste reda prvenstva u roku od pet(5) dana od objave liste Povjerenstvu za upise.

 

 

Èlanak 4.

 

Odluku o prigovoruPovjerenstvo æe donijeti u roku od osam (8) dana.

 

Èlanak 5.

 

Ova Odluka æe seobjaviti na oglasnoj ploèi OŠ A.G.Matoša Èaèinci, oglasnoj ploèi Opæine Èaèincii na službenoj web stranici Opæine Èaèinci: www.cacinci.hr.

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVOÐENJE UPISA

U DJEÈJI VRTIÆ ÈAÈINCI

 

 

 

Èaèinci, 29. lipnja2010. godine

 

 PredsjednicaPovjerenstva

 

 Tatjana Maršiæ

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]