Temeljem èlanka 15.Pravilnika o upisu djece u djeèji vrtiæ u Èaèincima (Službeni glasnik opæineÈaèinci br. 06/09) Povjerenstvo za provoðenje upisa na sjednici održanoj 29.lipnja 2010. godine donosi odluku o prijedlogu liste prvenstva upisa u djeèji vrtiæ.

 

Listu prvenstva možete pogledati ovdje

 

Ukoliko netko od upisnika odustane od upisa u djeèji vrtiæ, pravo na upis ostvaruje slijedeæi sa liste prvenstva i tako redom. 

 

Èlanak 2.

 

Pravo na upisostvaruju djeca rangirana zakljuèno sa rednim brojem 27. u tablici iz èlanka 1.ove Odluke.

 

 

Èlanak 3.

 

Roditelji moguizjaviti prigovor na objavljeni prijedlog liste reda prvenstva u roku od pet(5) dana od objave liste Povjerenstvu za upise.

 </