zdenci.jpgNa poziv naèelnika opæine Zdenci, Mate Barukèiæa, izaslanstvo opæine Èaèinci odazvalo se, 23. veljaèe 2010. godine,  radnom sastanku sa tematikom zajednièkih programa i projekata.

Na sastanku su usuglašeni stavovi u vezi rješavanja problematike vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda te ureðenja suvlasnièkih odnosa u Papuk d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Orahovica.

Takoðer, istaknuto je kako je nepobitno da su opæina Èaèinci i opæina Zdenci, ali isto tako i opæina Crnac i grad Orahovica, povezani kako teritorijalnim granicama tako i kroz razne institucije, projekte, infrastrukturne objekte i mnoštvo drugih stvari te je iskazana podrška osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG) ovih èetiriju lokalnih samouprava.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]