Potpisivanje ugovora

Potpisivanje ugovora

U prostorijama Virovitièko-podravske županije u petak, 6. ožujka 2009. godine, uz nazoènost saborskog zastupnika Josipa Ðakiæa, župana Virovitièko-podravske županije Tomislava Tolušiæa, ravnatelja županijske uprave za ceste Željka Tomljanoviæa i direktora Gravia d.o.o. Osijek Ante Hercega, naèelnik opæine Èaèinci Mirko Mališ potpisao je Ugovor za radove na modernizaciji ceste LC-40062, dionica kroz naselje Rajino Polje.

Radovi na modernizaciji, odnosno afaltiranju navedene dionice izvršit æe se u dužini od 1000 metara, odnosno kroz naselje Rajino Polje na podruèju opæine Èaèinci.

Ukupna vrijednost radova prema Troškovniku iznosi 664.460,80 kn sa PDV-om, od èega opæina Èaèinci sudjeluje u sufinanciranju sa 200.000,00 kn , a preostali dio sredstava osigurano je u Proraèunu Virovitièko-podravske županije, odnosno sredstvima županijske uprave za ceste.

Izvoditelj, Gravia d.o.o. Osijek, obvezuje se zapoèeti sa radovima odmah po potpisu Ugovora i uvoðenju u posao i sve radove dovršiti do 30. travnja 2009. godine.

Modernizacijom tog dijela prometnice doprinosi se razvoju podruèja naselja Rajino Polje koje do sada nije imalo asfaltiranu prometnicu. Postavljanjem ovog preduvjeta te dodatnom ukljuèenošæu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, poljodjelaca i jaèanjem kapaciteta postiže se dugoroèni razvoj društva u samom naselju, ali i na podruèju èitave opæine. Dakle, omoguæava se uèinkovitiji pristup, dostupnost i transport, poljodjelcima opæine do svojih poljoprivrednih površina i proizvoda, radi lakše obrade i skidanja uroda, proširenju poljoprivredne proizvodnje u djelatnostima: svinjogojstvu, stoèarstvu, ratarstvu i povrtlarstvu, te ekološkoj proizvodnji. Sve ove aktivnosti u cjelini su važne za ukupan gospodarski rast i razvoj podruèja opæine Èaèinci.

Više slika 

Vezani link:

http://www.zupanija.info/clanak.php?id=2637&kat=novosti&katime=Novosti [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]