Image Župan Virovitièko – podravske županije Tomislav Tolušiæ sa svojim suradnicima, tajnikom Skupštine Virovitièko – podravske županije Ivanom Horvatom, ravnateljicom VIDRA-e Agencija za regionalni razvoj Virovitièko – podravske županije Sanjom Bošnjak, ravnateljem ŽUC-a Željkom Tomljanoviæem, posjetio je opæinu Èaèinci. U ime opæine Èaèinci, delegaciju Virovitièko – podravske županije doèekao je naèelnik Mirko Mališ, predsjednik Vijeæa Mirko Peèek i èlan Poglavarstva Miroslav Buneta. Opæina Èaèinci jedna je od veæih opæina u Virovitièko – podravskoj županiji, s površinom od 145,02 km2, što predstavlja 7,17 posto površine VPŽ. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, na podruèju opæine Èaèinci ima 3.308 stanovnika, a gustoæa naseljenosti 23 st/km2. U opæini Èaèinci se nalazi dvanaest naselja i to Brezovljani Vojlovaèki, Bukvik, Èaèinci, Humljani, Krajna, Kraskoviæ, Paušinci, Prekoraèani, Pušina, Rajino Polje, Slatinski Drenovac i Vojlovica. Govoreæi o projektima koji su odraðeni i koji su u fazi realizacije ili u daljnjem planu, naèelnik Mirko Mališ podcrtao je sljedeæe:

završena je katastarska izmjera zemljišta za k.o. Èaèinci i k.o. Paušinci pri èemu su otvorene novoosnovane zemljišne knjige – investicija 5.500.000,00 kn; Prostorni plan ureðenja opæine usvojen i u uporabi je od 2006. godine te služi kao neizbježna podloga za provoðenje mjera unapreðenja i razvoja opæine; u suradnji s gradom Slatinom i opæinama: Mikleuš, Èaðavica, Voæin, Sopje i Nova Bukovica izraðen je Projekt ukupnog razvoja u koji su uvršteni programi i projekti planirani za naredno kratkoroèno razdoblje; Realizacijom ovih projekata stvaraju su osnove razvitka u prostoru, ciljevi prostornog ureðenja, namjena prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjeti za korištenje, zaštita i ureðivanje prostora i drugi elementi od važnosti za podruèje opæine. Istodobno, izgraðena je vodoopskrbna mreža naselja Bukvik koja je puštena u pogon 2005. godine. Na vodovodnoj mreži u Èaèincima obavljaju se radovi ugradnje hidranata – sufinanciranje od strane Fonda za regionalni razvoj RH (250.000,00 kn); u izradi je projektna dokumentacija za vodovod naselja Paušinci; opæina je u pregovorima s Hrvatskim vodama za projektiranje vodovoda Slatinski Drenovac – Pušina – Humljani. Istodobno, naèelnik Mirko Mališ govorio je i o kapitalnim projekti od iznimne važnosti za opæinu Èaèinci. Govorio je o izgradnji kanalizacijskog sustava i ureðaja za proèišæavanje otpadnih voda naselja Èaèinci (ukupna investicija oko 34.000.000,00 kn) – izraðen glavni projekt za izgradnju I. faze, ishoðena je graðevinska dozvola, te se izvode radovi na izgradnji I. faze, u izradi je glavni projekt izgradnje II. Faze. Izgradnja športske dvorane (9.500.000,00 kn – 80 posto – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 10 posto –Virovitièko – podravska županija, 10 posto – opæina Èaèinci) – u pripremi je natjeèaj. Izgradnja djeèjeg vrtiæa (3.000.000,00 kn – 90 posto iz programa EIB II. i 10 posto opæina Èaèinci i Virovitièko – podravska županija) – u ishoðenju lokacijske dozvole. Bilo je govora i o ostalim projektima, odnosno o projektiranju poduzetnièke zone «Lipovac» – velièine oko 5 ha; izgradnji pješaèki most preko rijeke Krajne u Èaèincima – investicija vrijedne oko 600.000,00 kn; elektrifikaciji izletišta «Jankovac» – investicija vrijedne oko 2.000.000,00 kuna; izradi, u suradnji s Hrvatskim, projektne dokumentacija za akumulacijsko jezero «Seginac» površine 32 ha; rekonstrukciji elektro – energetske mreže i javne rasvjete u naseljima opæine Èaèinci; o izgraðenim kuæama oproštaja u Paušincima i Humljanima; adaptacijama mjesnih domova; ureðenju kanala 3. i 4. reda u suradnji sa Hrvatskim vodama odvija se sukladno planu i programu…

 

 

VEZANI LINKOVI:

http://www.zupanija.info/clanak.php?id=2267&kat=novosti&katime=Novosti

http://www.zupanija.info/clanak.php?id=2263&kat=novosti&katime=Novosti

http://www.zupanija.info/clanak.php?id=2265&kat=novosti&katime=Novosti

http://www.zupanija.info/clanak.php?id=2266&kat=novosti&katime=Novosti

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]