Osnovano povjerenstvoPrema naputku Ministarstva unutarnji poslova RH, na podruèjima  gradova i opæina, lokalne policijske postaj dužne su osnovati povjerenstva za prevenciju. Na prvom sastanku takvog novoosnovanog povjerenstva u Èaèincima prièao je naèelnik orahovaèke policijske postaje Davor Soliæ, a uz njega u sastavu povjerenstva su Mirko Mališ, Mirko Peèek, Miroslav Buneta, Mirjana Saboliæ, Mirko Krolo, Siniša Ileš te Ivica Jergoviæ.

Uloga i ciljevi lokalne samouprave i Povjerenstva za prevenciju svih oblika devijantnog ponašanja na podruèju opæine Èaèinci su slijedeæi:

          – spremnost za vodeæu ulogu i odgovornost u provoðenju projekata

          – aktivno sudjelovanje u prevenciji

          – svijest da su svi problemi savladivi samo uz zajednièko zalaganje

          – materijalno financijska podrška projektima

          – smanjenje uzroka kriminaliteta

          – stavljanje odgovornosti u javnom životu u prvi plan

          – spremnost svakog pojedinca da se ukljuèe u prevenciju kriminaliteta

          – podizanje opæe i subjektivne sigurnosti graðana

          – približavanje policije graðanima kroz rad Povjerenstva

          – poboljšanje kvalitete usluga graðanima

          – otklanjanje negativnog naslijeða iz prošlosti

          – djelovanje države i javne uprave prema standardima EU

          – organizacija policije kao javni servis graðana

          – implementacija svih društvenih faktora za postizanje veæeg stupnja sigurnosti i          

             kvalitete življenja u opæini Èaèinci

          – suzbijanje nasilja u obitelji, delikvenciji djece, maloljetnih i mlaðih punoljetnih osoba

          – suzbijanje zlouporaba opojnih droga

          – suzbijanje nasilja u urbanim sredinama

          – vodstvo i podrška nositeljima prevencije kriminaliteta na lokalnoj razini

          – koordinacija aktivnosti razlièitih službi, ustanova, udruga i skupina graðana

          – rano prepoznavanje kriminala i drugih oblika devijantnih ponašanja kao i problema                    

            koji se generiraju

          – osposobljavanje za sudjelovanje u prevenciji kriminaliteta

          – kriminalno-preventivne programe uèiniti dostupnima osjetljivim skupinama

            stanovništva

          – osiguranje tajnosti kriminalno-preventivnih programa

          – osiguranje pouzdanosti kriminalno-preventivnih programa

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]