most

Pješaèki most preko Krajne

Na prijelazu državne ceste D 2 preko rijeke Krajne u Èaèincima nalazi se svoðeni most koji osim za prometovanje automobila služi i za promet pješaka. Kako na navedenom mostu ne postoji pješaèka staza, a uzimajuæi u obzir intenzitet svakodnevnog prometa, jasno je vidljivo da je sigurnost svih sudionika u prometu odvijanja prometa na ovakav naèin, itekako ugrožena.

Uvidjevši potrebu rješavanja predmetne problematike, Opæina Èaèinci osmislila je projekt izgradnje pješaèkog mosta uz postojeæi cestovni most, a sve sa ciljem unaprijeðenja prometne infrastrukture na podruèju opæine, te poveæanja razine sigurnosti u prometu svih sudionika.

Predmetnim projektom predviðena je izgradnja pješaèkog mosta nizvodno od postojeæeg cestovnog mosta, na udaljenosti od 7 m mjereno od ruba cestovnog mosta do osi pješaèkog. Predviðena ukupna duljina mosta je 27 m, dok širina slobodnog profila mosta iznosi 1,40 m. Visina ograde mosta mjereno od kote hodnica iznosi 1,10 m, a rukohvat æe biti postavljen na visini od 0,90 m od kote hodnica.

Nosivu konstrukciju mosta èiniti æe armirano – betonski upornjaci sa krilima obloženi opekom. Rasponska konstrukcija izvesti æe se od dva drvena lamelirana ljepljena nosaèa duljine 22 m.

U sklopu izgradnje mosta, izraditi æe se i betonske pješaèke staze širine 1,40 m  i debljine 10 cm od betona kvalitete C 20/25 koja se polaže na sloj šljunka debljine 15 cm, a na naèin da se uklope u postojeæe staze na sjevernoj strani ulice.

Prepoznavši potrebu rješavanja ove problematike, Opæina Èaèinci tijekom protekle godine vlastitim sredstvima financirala je izradu potrebne projektne dokumentacije, te sukladno zakonskim propisima pribavila sve dozvole i suglanosti, provela natjeèaj za javnu nabavu i odabrala izvoðaèa radova.

Izvoðaè radova, poduzeæe Karašica-Vuèica iz Donjeg Miholjca, zapoèelo je radove na izgradnji, te se planira završetak za 30 radnih dana.

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]