Na temelju èlanka 15. Odluke o naèinu dodjele poèasti, javnih priznanja i nagrada opæine Èaèinci(«Službeni glasnik» opæine Èaèinci, br.1/03) i èlanka 7. Statuta opæine Èaèinci («Službeni glasnik» opæine Èaèinci, br. 04/02), Opæinsko poglavarstvo opæine Èaèinci na 53. sjednici od 06.02.2009. godine, donijelo je

 

ZAKLJUÈAK

o javnom pozivu za dostavu prijedloga dodjele poèasti i javnih

priznanja opæine Èaèinci

Temeljem èlanka 15. Odluke o naèinu dodjele poèasti, javnih priznanja i nagrada opæine Èaèinci(«Službeni glasnik» opæine Èaèinci, br.1/03), prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati fizièke ili pravne osobe i to:

         naèelnik opæine,

         vijeænici Opæinskog vijeæa,

         Opæinsko poglavarstvo,

         trgovaèko društvo i druge pravne osobe,