Na temelju èlanka 15. Odluke o naèinu dodjele poèasti, javnih priznanja i nagrada opæine Èaèinci(«Službeni glasnik» opæine Èaèinci, br.1/03) i èlanka 7. Statuta opæine Èaèinci («Službeni glasnik» opæine Èaèinci, br. 04/02), Opæinsko poglavarstvo opæine Èaèinci na 53. sjednici od 06.02.2009. godine, donijelo je

 

ZAKLJUÈAK

o javnom pozivu za dostavu prijedloga dodjele poèasti i javnih

priznanja opæine Èaèinci

Temeljem èlanka 15. Odluke o naèinu dodjele poèasti, javnih priznanja i nagrada opæine Èaèinci(«Službeni glasnik» opæine Èaèinci, br.1/03), prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati fizièke ili pravne osobe i to:

         naèelnik opæine,

         vijeænici Opæinskog vijeæa,

         Opæinsko poglavarstvo,

         trgovaèko društvo i druge pravne osobe,

         tijela mjesne samouprave,

         udruge graðana,

         vjerske zajednice,

         humanitarne organizacije,

         politièke stranke.

 

II

 

            Pozivaju se osobe iz toèke I. ovog Zakljuèka da svoje pisane i obrazložene prijedloge za dodjelu priznanja podnesu Opæinskom poglavarstvu opæine Èaèinci do 23. veljaèe  2009. godine.

III

 

            Javna priznanja su:

  1. PLAKETA – dodjeljuje se za iznimna dostignuæa i doprinose u oblasti gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog znaèaja za razvitak, ugled i promidžbu opæine Èaèinci,
  2. ZAHVALNICA – dodjeljuje se za provedene pojedinaène akcije u oblasti socijalne skrbi, zdravstva, kulture, športa, pojedine akcije u okviru mjesnih odbora, humanitarne akcije te ostali društveni rad na volonterskoj osnovi, kao i zaštiti kulturne i prirodne baštine.

 

IV

 

            Ovaj zakljuèak stupa na snagu danom donošenja i objavit æe se na Oglasnoj ploèi opæine Èaèinci, na radio postaji Orahovica te web stranici opæine Èaèinci.

 

OPÆINSKO POGLAVARSTVO

OPÆINE ÈAÈINCI

 

Klasa:060-01/09-01/01                                                     Predsjednik

Urbroj:2189/14-01-03/09-1                                            Mirko Mališ, ing.

Èaèinci, 06.02.2009.

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]