U naselju Rajino Polje izvršena je modernizacija, odnosno asfaltiranje ceste koja je u nadležnosti Županijske uprave za ceste Virovitièko-podravske županije.

Od samog ustrojstva opæine Èaèinci, od 1993. godine pa do današnjih dana, strateški cilj je da obnova i razvoj svih sela unutar opæine omoguæi prihode stanovništva za standard življenja sukladan gradskom, ali da se oèuva karakter sela, prirodna i kulturna dobra, te da se unaprijedi stanovanje i kultura uopæe. Vijeæe i Poglavarstvo opæine Èaèinci djeluje u  pravcu da gospodarske, kulturne i socijalne mjere usklade s mjerama prostornog ureðenja na razini opæine, tako da se u ruralnom prostoru ostvare optimalni uvjeti za poljodjelsku proizvodnju, ali i druge djelatnosti u skladu s karakterom krajolika, zaštitom okoliša, kulturnim potrebama, rekreacijom i drugim opæim i specifiènim potrebama.

Sukladno tome i modernizacija ove prometnice doprinjet æe razvoju ne samo naselja Rajino Polje veæ i èitave opæine Èaèinci.

Vrijednost ove investicije je 650.000,00 kuna, od èega opæina Èaèinci sudjeluje u sufinanciranju sa sredstvima u iznosu od 200.000,00 kuna, dok ostatak do ukupne investicije pokriva Virovitièko-podravska županija.

{mbox:rp1.jpg group=Title=Rajino Polje}{mbox:rp2.jpg group=Rajino polje=Rajino Polje}{mbox:rp3.jpg group=Rajino polje=Rajino Polje}[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]