Pučko otvoreno učilište Slatina, prema članku 5. i 6. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N.N.142/12), provodi upis i izobrazbu polaznika za održivu uporabu pesticida. Za sve informacije obratite se na telefonski broj Pučkog otvorenog učilišta Slatina koji je naveden na plakatu.