Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), načelnik općine Čačinci objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Čačinci

I.
Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čačinci i upućuje na javni uvid.

II.
Javni uvid u prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čačinci počinje dana 21. siječnja 2019. godine, a završava zaključno sa danom 31. siječnja 2019. godine.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čačinci bit će izložen svaki radni dan u vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, 33514 Čačinci, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

III.
Javno izlaganje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Čačinci održat će se 24. siječnja 2019. godine u 10,00 sati u vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, 33514 Čačinci.

IV.
Primjedbe i prijedlozi na prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čačinci mogu se davati do zaključenja javne rasprave dana 31. siječnja 2019. godine.

V.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 35/18) je slijedeći:

Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
1. imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Čačinci
2. postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
3. daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
4. upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Sudionici u javnoj raspravi upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe:

– Elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici Općine Čačinci www.cacinci.hr dostavljenog na e-mail: opcina.cacinci@vt.t-com.hr do 31. siječnja 2019. godine.
– Pisanim putem poštom naslovljeno na Općinu Čačinci na adresu: Općina Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, 33514 Čačinci, s naznakom: „Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Čačinci“, do 31. siječnja 2019. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave
– Upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida u vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, 33514 Čačinci do 31. siječnja 2019. godine

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.
Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Čačinci u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Čačinci.

U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Čačinci.

Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Čačinci izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima i/ili dokumentom koji je od utjecaja na izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Čačinci.

VII.
Detaljna pojašnjenja u svezi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Čačinci mogu se dobiti u Općini Čačinci, Jedinstveni upravni odjel, Trg kardinala Franje Kuharića 2, 33514 Čačinci.

 

Icon
Prijedlog prostornog plana općine Čačinci
Icon
PPOUČ - obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti