Općinski načelnik Općine Čačinci, objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čačinci. Javna će rasprava trajati će 8 (osam) dana, počevši od 18. listopada 2023. godine do 26. listopada 2023. godine.

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čačinci održat će se u srijedu, 25. listopada 2023. godine u 11,00 sati u prostorijama Hrvatskog doma kulture.