Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01. i 79/06.) i Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu općine Čačinci u naselju Bukvik, Klasa: 947-01/11-01/01, Urbroj: 2189/14-01-01/11-1 od 04. listopada 2011. godine, Općinski načelnik općine Čačinci, raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Čačinci

    Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu općine Čačinci u Bukviku  označene kao kčbr. 1132/115, kuća, dvorište i oranica, površine 8747 m2, u k.o. Donja Pištana.

    Predmetno zemljište prodaje se za izgradnju objekta koji će služiti u svrhu zbrinjavanja starih i nemoćnih osoba – starački dom.

    Cijeli natječaj možete preuzeti ovdje