Svim nositeljima stvarnih prava nekretnina koji graniče sa ULICOM STJEPANA MLAKARA u Slatinskom Drenovcu koji se protežu od k.br. 1 do k.br 30 (k.č. br. dio 990 k.o. Slatinski Drenovac) i TRGOM BANA JELAČIĆA u Slatinskom Drenovcu koji se protežu od k.br. 1 do k.br 32 (k.č. br. dio 990 k.o. Slatinski Drenovac) o započinjanju evidentiranja dijela županijske ceste (ŽC 4253) u katastar i zemljišnu knjigu.
Svim nositeljima stvarnih prava nekretnina koji graniče sa lokalnom cestom (LC 40065) koji se protežu od k.č.br. 324/34 k.o. Brezovljani do k.č. br. 264 k.o. Brezovljani i koji graniče sa lokalnom cestom (LC 40062) u naselju Rajino Polje koji se protežu od k.č. br. 264 k.o. Brezovljani do kč.br 408/107 k.o. Brezovljani o započinjanju evidentiranja dijela lokalnih cesta (LC 40065 i LC40062 ) u katastar i zemljišnu knjigu.
Obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena županijska cesta u Slatinskom Drenovcu održati će se 26. rujna 2022. godine od 08:00 do 11:00 sati, dok će se obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene lokalne ceste LC 40065 i LC 40062 održati 26. rujna 2022. godine od 12:00 do 14:00 sati.
Sva navedena obilježavanja će se održati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Roberta Kiša (GEO 383).
Javni uvid za evidentiranje županijske ceste i lokalnih cesta održati će se dana 27. rujna 2022. godine u prostorijama Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2 u terminu od 8:00 do 10:00 sati.