Na temelju članka 4. Pravilnika o dodijeli športskih stipendija učenicima i studentima („Službeni glasnik“ općine Čačinci broj 07/13), te članka 43. Statuta općine Čačinci («Službeni glasnik» broj 01/21) Općinski načelnik općine Čačinci 24.10.2022. godine raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu športskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

I Općina Čačinci u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. dodjeljuje učeničke i studentske športske stipendije.

Visina i broj stipendija odredit će se stavljanjem u odnos raspoloživih sredstava iz Proračuna općine Čačinci i broja učenika i studenata koji zadovoljavaju uvjetima iz Pravilnika o dodijeli športskih stipendija učenicima i studentima.

II Stipendije se dodjeljuju i isplaćuju za period 01.09.2022. do 30.06.2023. godine za učenike srednjih škola i 01.10.2022. do 31.07.2023. godine za studente.

III Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti:

– koji su državljani Republike Hrvatske
– koji imaju prebivalište na području općine Čačinci
– koji aktivno sudjeluju u A ekipi športskog kluba koji djeluje na području općine Čačinci
– koji su redovno upisani u srednju školu, odnosno visokoškolsku ustanovu ili fakultet

IV Učenici i studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su uz zahtjev priložiti:

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
  • potvrda o prebivalištu
  • potvrdu o redovnom upisu u školu/na studij
  • potvrdu športskog kluba o statusu kandidata

V Zahtjevi koji nisu potpuni kao što je određeno u javnom pozivu ili ako ne stignu u propisanom roku, neće se razmatrati.

VI Javni poziv traje 8 dana od dana objave na Oglasnoj ploči općine Čačinci i službenoj stranici Općine Čačinci: www.cacinci.hr.

VII Prijedlog liste kandidata za dodjelu športske stipendije općine Čačinci utvrđuje Povjerenstvo te se ista dostavlja Općinskom načelniku općine Čačinci na razmatranje i usvajanje.

VIII Sa učenikom/studentom kojem po konačnoj odluci Općinskog načelnika općine Čačinci bude dodijeljena športska stipendija, sklapa se ugovor u kojem se detaljnije uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

XI Zainteresirani učenici/studenti mogu podnijeti prijave (sa priloženom dokumentacijom) zaključno sa 02.11.2022. godine poštom na adresu:

OPĆINA ČAČINCI
Trg kardinala Franje Kuharića 2
33514 Čačinci

Ili putem elektroničke pošte na adresu: opcina@cacinci.hr

Sa naznakom „natječaj za dodjelu športskih stipendija“

XII Ovaj će se natječaj objaviti na Oglasnoj ploči općine Čačinci, službenoj web stranici općine Čačinci: www.cacinci.hr i radio postaji Virovitica.

XIII Kandidatima koji ostvare pravo na športsku stipendiju biti će dostavljena Odluka Općinskog načelnika općine Čačinci i poziv na sklapanje ugovora.