Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih ( NN br. 23/07), članka 29. Statuta Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci broj 05/09) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Čačinci, raspisuje se JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove savjeta mladih općine Čačinci

Javni poziv možete preuzeti ovdje