Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19 ), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj 107/14.) Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić pri OŠ Antuna Gustava Matoša Čačinci, objavljuje

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2020./2021. pedagošku godinu

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić pri OŠ A.G.Matoša, Čačinci objavljuje javni poziv za upis djece u program:

1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2014. god. do 31.03.2015. godine
Pozivamo roditelje predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Pohađanje predškole je besplatno te će se odvijati od 18. siječnja 2021. godine do 28. svibnja 2021. godine svakodnevno u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u OŠ Antuna Gustava Matoša, Čačinci ili na internetskoj stranici Škole i Općine Čačinci. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
– Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
– Preslike osobnih iskaznica roditelja
– Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
– Preslika kartona imunizacije
– Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 17. prosinca 2020. godine do 7. siječnja 2021. godine, na adresu: OŠ Antuna Gustava Matoša, Trg kardinala Franje Kuharića 3, 33514 Čačinci ili osobno.

Icon
Zahtjev za upis u program predškole za 2020./2021. pedagošku godinu