Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 ), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN br. 10/97, 107/07 i 94/13 ), članka 62. Statuta Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica ( KLASA: 112-03/22-01/03; URBROJ: 2189-93/22-01/02 od 17.svibnja 2022. godine ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lipa“. 17. svibnja 2022. godine raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:

  • ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtić
  • ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
4. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ( NN br. 133/97 i 4/98. ),
5. dokaz o radnom stažu – ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja,
6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. st. 2. i st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), ne starije od dana objave natječaja,
7. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. st. 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navede na internetskih stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica,
Kolodvorska 3a,
33523 Čađavica, s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – NE OTVARATI“
u roku od 8 dana od dana objave natječaja na internet stranicama Općine Čađavica https://www.opcina-cadjavica.hr/download-category/dv-lipa/, Općine Čačinci https://cacinci.hr/, Općine Crnac https://www.opcina-crnac.hr/, oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica.

Nepotpisane, nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.