Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13), članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, članka 33. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, KLASA:112-01/21-01/01, URBROJ:2189-93-21-1 od 26.siječnja 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica raspisuje

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme

Radno mjesto: ODGOJITELJ- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

UVJETI:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:
1. Punoljetnost
2. Hrvatskog državljanstvo
3. Zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
te posebne uvjete prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97.):
1. Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece, nastavaj predškolskog odgoja).
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.).
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidat/kinje su dužni priložiti preslike sljedećih dokumenata:
1. Životopis
2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznie, domovnice ili putovnice)
3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja-VŠS odgojitelj predškolske djece, odnosno prvostupnik odgojitelj predškolske djece (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja)
4. Dokaz o radnom stažu-ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
5. Dokaz o nepostojanju zapreka za osnivanje radnog odnosa sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariji od 6 mjeseci:
Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)
1. Vlastoručno potpisanu privolu kandidata za prikupljanje osobnih podataka (obrazac privole je objavljen u privitku natječaja na službenoj stranici Općine Čađavica i Općine Čačinci, privolu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika)
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošlavanju je uz prijavu na natječaj dužan/na priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedeno na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica.
Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa“ na adresu :

Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica
Kolodvorska 3a
33523 Čađavica

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnatelj Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica.
Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.
Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete, bit će pozvani na pisano testiranje koje će provoditi Povjerenstvo Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica.
Nakon provedenog testiranja provest će se intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova pisanog testiranja.

Pisano testiranje Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica obavljat će se iz sljedećih područja:
1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naozbazbe („Narodne novine“ br. 63/2008 i 90/10.)
2. Zakon i predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15)
4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01).
Kandidat koji ne pristupi pisanim provjerama znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na web stranici Općine Čađavica https://www.opcina-cadjavica.hr/ i Općine Čačinci https://cacinci.hr/ objavit će se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme održavanja pisanog testiranja tri dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.