Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13), članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, članka 33. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, KLASA:112-01/21-01/01, URBROJ:2189-93-21-1 od 26.siječnja 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u DV Lipa.

Detalje natječaja kao i dodatnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku: