Dana 04. kolovoza 2012.godine stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (objavljen je u «Narodnim novinama» broj 86. od 27. srpnja 2012.godine). Stupanjem na snagu navedenog Zakona, prestalo je važenje Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljenog u «Narodnim novinama» broj 90/11.

Pozivaju se svi vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Čačinci na podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju kako bi se izvršila legalizacija takove izgradnje u skladu s odredbama navedenog Zakona.

1.Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se Rješenjem o izvedenom stanju.

2.Rješenje o izvedenom stanju na području općine Čačinci donosi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, Ispostava Orahovica.

3.Postupak za donošenje Rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje-ispostava Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica.

4.Zahtjev za donošenje Rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30.lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti. Iznimno, zahtjev za donošenje Rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, podnosi se najkasnije do 31.12.2012. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

5.Zahtjev za donošenje Rješenja o izvedenom stanju podnosi se za:

5.1.nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska bruto površina veća od 400m2, zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska bruto površina  veća od 1000m2 i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu (zahtjevna zgrada); 

5.2.nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska bruto površina nije veća od 400m2,zgradu  za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska bruto  površina nije veća od 1000m2 (manje zahtjevna zgrada);

5.3.nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska bruto površina nije veća od 100m2,zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska bruto površina nije veća od 400m2 (jednostavna zgrada);

5.4.nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50m2 (pomoćna zgrada).   Ovisno o vrsti nezakonito izgrađene zgrade zahtjevu se prilažu odgovarajući dokumenti.

6.Rješenje o izvedenom stanju donosi se, ovisno o zahtjevu podnositelja zahtjeva, za jednu ili više nezakonito izgrađenih zgrada na jednoj i/ili više katastarskih čestica.

7.Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade dužni su prije donošenja Rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste, a naknada se utvrđuje Rješenjem o naknadi koju donosi Jedinstveni upravni odjel općine Čačinci. Naknadu podnositelj odnosno vlasnici zgrade plaćaju jednokratno u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o obračunu naknade ili obročno. Obročna otplata odobrava se Rješenjem o obračunu naknade na zahtjev podnositelja zahtjeva, odnosno vlasnika zgrade ako je njezin iznos veći od 1.500,00 kn.

8.Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade dužni su platiti vodni doprinos (HRVATSKE VODE) i komunalni doprinos (OPĆINA ČAČINCI) u skladu s posebnim propisima.   Rješenjem o utvrđivanju komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa odobrava se odgoda plaćanja doprinosa, odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate, za godinu dana    od dana izvršnosti rješenja, ako to zatraži podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade.

9.Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena.

10.Završena zgrada, odnosno završeni dio zgrade za koju je doneseno Rješenje o izvedenom stanju  smatra se u smislu posebnog zakona postojećom građevinom.