Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Lipa Čađavica i web stranici https://www.opcina-cadjavica.hr/download-category/dv-lipa/ za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj/ica u Područnom odjelu Čačinci,  logoped i domar/ica, obavještava  kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju da će se testiranje (pisani dio) održati
06.08.2021. godine s početkom u 8,00 h u prostorijama Mjesnog doma u Čađavici, Kolodvorska 2.
Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata koji će se održati 06.08.2021. godine s početkom u 9,30 h.
Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.
Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA
Testiranje će se provesti na sljedeći način:
Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica
Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama
Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 20 bodova (10 bodova iz pisanog testiranja i  10 bodova  temeljem provedenog razgovora (intervjua).

 Izvori za pripremu provjere znanja za radno mjesto ODGOJITELJ su:
1.Državni pedagoški standard predškolskog  odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19)
3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15)
4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01).

Izvori za pripremu provjere znanja za radno mjesto LOGOPED su:

1.Državni pedagoški standard predškolskog  odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19)
3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15)

Izvori za pripremu provjere znanja za radno mjesto DOMAR/ICA su:

1. Ustav Republike Hrvatske, NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14
2. Zakon o radu NN br. 93/14, 127/17, 98/19
3. Zakon o zaštiti na radu NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18

PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:
Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta  odgojitelja/ice
Pismena provjera znanja traje ukupno 60  minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:
-koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
-koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
-napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
-razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.
Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za odabir kandidata.
1. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održat će se  nakon ocijenjenog  testiranja.
2. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.