Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21) saziva se  1. sjednica Općinskog vijeća Općine Čačinci.
za dan 15.07.2021. godine (četvrtak) s početkom u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u društvenom domu u Paušincima

DNEVNI RED:

Polaganje prisege načelnika općine Čačinci
Verifikacija člana Općinskog vijeća općine Čačinci,
-Polaganje svečane prisege,

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije Proračuna,
3. Donošenje Odluke o imenovanju članova socijalnog vijeća za područje općine Čačinci,
4. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za statut i poslovnik,
5. Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika
6. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čačinci za 2020. godinu
a) Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Čačinci za 2020. godinu
b) Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2020. godinu
c) Izvješće o ostvarenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu
d) Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci za 2020. godinu
e) Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čačinci za 2020. godinu
g) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Čačinci za 2020. godinu
h) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima Općine Čačinci za 2020. godinu
i) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Čačinci za 2020. godinu
7. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
8. Donošenje odluke o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području općine Čačinci
9. Donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju vrtića u 2020. godini
10. Donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju TZO Čačinci u 2020. godini
11. Donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju DVD-a Čačinci u 2020. godini
12. Donošenje zaključka o usvajanju Izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom u 2020. godini
13. Razno.