Pozivamo roditelje i skrbnike djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Matični odjel Čađavica, Područni odjel Veliki Rastovac i Područni odjel Čačinci.

Zahtjevi za upis Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica primati će se od 12.5.2022.  godine do 31.5.2022. godine svakog radnog dana u vremenu od 08,00 h do 14,30 h.
Zahtjevi i sva pripadajuća dokumentacija za upis djeteta u vrtić može se donijeti osobno ili poslati poštom na adresu dječjeg vrtića: Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Kolodvorska 3a Čađavica ili na e-mail adresu: djecjivrtic.lipa@gmail.com.

Obrasce možete preuzeti u prostoru Općina Čađavica, Crnac i Čačinci.

Zahtjevi potrebni za upis djece mogu se preuzeti na mrežnim stranicama www.opcina-cadjavica.hr/download-category/dv-lipa/, https://www.opcina-crnac.hr/ i
https://cacinci.hr/

Javnom objavom objavljuje se upis u program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi.
Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za djecu:
– Za svu djecu koja će pohađati Matični odjel Čađavica od navršene 1 godine života do polaska u školu
– za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Čačinci od navršene 1 godine života do polaska u školu
– Za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Veliki Rastovac od navršene 3. godine života do polaska u školu.

I. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

OSNOVNI DOKUMENTI:
• zahtjev za upis
• rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja ) – preslika
• uvjerenje o prebivalištu za dijete ili preslika osobne iskaznice
• dokaz o prebivalištu za oba roditelja – preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja
• ispunjen inicijalni obrazac

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:
1. Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata- Rješenje ili preslika iskaznice o statusu invalidnosti
2. Dijete s oba zaposlena roditelja i samohranog roditelja- Potvrda poslodavca o zasnovanom radnom odnosu
3. Dijete čiji su roditelji redoviti studenti -Potvrda visokog učilišta
4. Dijete iz obitelji s troje ili više djece- Rodni listovi za svako dijete
5. Dijete u udomiteljskim obiteljima- Potvrda Centra za socijalnu skrb
6. Dijete u godini prije polaska u školu- Izvod iz matične knjige rođenih
7. Dijete iz obitelji koja živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima- Potvrda Centra za socijalnu skrb
8. Dijete korisnika pomoći za uzdržavanje- Potvrda Centra za socijalnu skrb
9. Dijete korisnika doplatka za djecu- Preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Za točnost podataka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenta Povjerenstvo može obaviti provjeru.
Naknadno dostavljene, nakon proteka upisnog roka i nepotpune isprave neće se uvažiti.

II. OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije. Kriteriji za upis ostvaruju se i bodovanjem
sukladno Pravilniku o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Lipa“ Čađavica.

Povjerenstvo će  objaviti rezultate upisa na mrežnim stranicama www.opcina-cadjavica.hr/download-category/dv-lipa/ , https://cacinci.hr/ i https://www.opcina-crnac.hr/

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku 8 dana od dana oglašavanja rezultata izbora.
O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu.
Nakon završetka upisa, isteka roka za žalbe i donošenjem odluka po žalbi utvrđuje se konačna lista upisane djece koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Zahtjev koji roditelj/skrbnik ne podnese u roku koji je naveden u javnoj objavi neće biti razmatran.
Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristiti će se samo u svrhu upisa djeteta u vrtić.

Nakon provedenog upisnog postupka, Dječji će vrtić obaviti inicijalni razgovor s roditeljima djece, o čemu će roditelji biti telefonski obaviješteni.