Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH 76/07, 38/09,55/11 i 90/11, 50/12) i Zaključka Načelnika općine Čačinci o utvrđivanju prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čačinci, Klasa: 350-02/12-01/02, Urbroj:2189/14-01-04/12-1, od  14. 11. 2012. godine, Jedinstveni Upravni odjel općine Čačinci objavljuje

                                                          JAVNU RASPRAVU
                                        O PRIJEDLOGU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
                                    PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ČAČINCI

                           
I.

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Čačinci (u
daljnjem tekstu: Prijedlog plana). Prijedlog plana utvrđen je Zaključkom Načelnika općine Čačinci o utvrđivanju prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čačinci, Klasa: 350-02/12-01/02, Urbroj:2189/14-01-04/12-1, od  14. 11. 2012. godine. Prijedlog plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela plana i sažetka za javnost.

II.

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna PPUO Čačinci trajati će 8 dana, počevši od 26. 11. 2012. godine do 03. 12. 2012. godine.

III.

Prijedlog plana izložen je javnom uvidu za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

IV.

Nositelj izrade i izrađivač plana održati će javno izlaganje o prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna PPUO Čačinci dana 28. 11. 2012. godine u 10,00 sati, u prostorijama općine Čačinci, Trg kardinala franje Kuharića 2, Čačinci.

V.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave :

  • upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana,
  • dati usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • predati u pisanom obliku u općini Čačinci ili dostaviti poštom na adresu: Općina Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci, i to zaključno s 03. 12. 2012. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

                                                                                                                                                     Jedinstveni upravni odjel općine Čačinci