Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) javno se objavljuje Nacrta prijedloga Odluke komunalnom redu , radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 15. rujna 2019. godine.
Primjedbe na Nacrt odluke na propisanom obrascu, mogu se slati na e-mail adresu: opcina@cacinci.hr, s naznakom Savjetovanje

Nacrt odluke i obrazac može se preuzeti ovdje:

Icon
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti-komunalni red
Icon
Nacrt Odluke o komunalnom redu-savjetovanje sa javnošću