Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03, pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 i 36715) i članka 30. Statuta općine Čačinci („Službeni glasnik“ općine Čačinci, broj: 01/13), Općinsko vijeće Općine Čačinci na sjednici održanoj 09.12.2015. godine donijelo je

ODLUKU o komunalnom redu

Ovom odlukom propisuje se komunalni red na području Općine Čačinci, mjere za njegovo provođenje i kazne za prekršaje počinjene nepridržavanjem istih. Komunalni red propisan ovom odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe, ako zakonom i drugim propisima nije drugačije određeno.

Cijeli tekst odluke možete pročitati ili preuzeti OVDJE