Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) javno se objavljuju Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Čačinci., radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Čačinci je 26. siječnja 2021. godine. Primjedbe na Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Čačinci mogu se slati na e-mail adresu: opcina@cacinci.hr