Na temelju članka 43. Statuta Općine Čačinci („Službeni glasnik“ Općine Čačinci broj 1/21 i 1/23.) i Ugovora o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini (KLASA: 402-05/23-01/40, URBROJ: 519-03-2/5-23-3), načelnik Općine Čačinci, donosi

ODLUKU O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA USLUGA VRTIĆA ZA MJESEC LIPANJ 2023. GODINE

Članak 1.

Općina Čačinci i Središnji državni ured za demografiju i mlade zaključili su Ugovor o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Članak 2.

Ovom Odlukom roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića „LIPA“ Čađavica, Područni odjel Čačinci oslobađaju se obveze plaćanja usluga korištenja vrtića za mjesec lipanj 2023. godine.

Članak 3.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Čačinci za provedbu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Dječjeg vrtića „LIPA“ Čađavica i Općine Čačinci.