Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97, 107/07., 94/13. i 98/19), odredbi Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN br.:63/08 i 90/10) i članka 15. Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić u Čačincima ( Službeni glasnik općine Čačinci br. 06/09 ) Povjerenstvo za provođenje upisa na sjednici održanoj 7. srpnja 2020. godine donosi odluku o upisu djece u vrtić.

Članak 1.
U vrtić su upisana sva prijavljena djeca za pedagošku 2020./2021. godinu.
Zbog zaštite osobnih podataka, popis djece nalazi se u tajništvu Škole.
Sva djeca za koju su roditelji podnijeli Zahtjev za produljenje korištenja usluga dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša, Čačinci, upisana su u novu 2020./2021. pedagošku g.

Članak 2.
Djeca mogu biti upisana na cjelodnevni ili poludnevni boravak.

Članak 3.
Prije upisa djeteta roditelj je obvezan dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – NN 114/02).

Članak 4.
Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem najkasnije do 1. rujna 2020. ili do uključivanja djeteta u program.
Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2020. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
Roditeljski sastanak održat će se 26.8.2020. godine u 17:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Čačinci.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 6.
Ova će Odluka biti objavljena na oglasnoj ploči Škole, web stranici Škole http://os-agmatosa-cacinci.skole.hr/, oglasnoj ploči Općine Čačinci te na službenoj web stranici Općine: www.cacinci.hr