Na temelju čl. 55. Poslovnika Vijeća općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 01/13), sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci za 16. listopada 2017. godine (ponedjeljak) u 19 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED

1. Aktualni sat,
2. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Općinskog vijeća,
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Čačinci za 2017. godinu,
4. Izmjene i dopune Proračuna općine Čačinci za 2017. godinu
a) izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2017. godinu
b) izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava
c) izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017.godinu
d)izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2017. godinu
e) izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
f) izmjene Programa javih potreba u kulturi za 2017. godinu
5. Donošenje Odluke o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području općine Čačinci,
6. Donošenje Odluke o visini grobnih naknada,
7. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu na području općine Čačinci,
8. Usvajanje Programa rada Savjeta mladih općine Čačinci za 2018. godinu,
9. Različito.

Icon
Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci