Temeljem članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21), predsjednik OV općine Čačinci saziva 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 16.12.2022. godine (petak) s početkom u 18 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci.

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa devete sjednice Općinskog vijeća

2. Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Čačinci za 2022. godinu – s programima

a) II izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2022. godinu,
b) II izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava,
c) II izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2021. godinu
d) II izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,
e) izmjene Programa javih potreba u kulturi za 2022. godinu,
f) izmjene Programa socijalne skrbi i novčanih pomoći za 2022. godinu

3. Donošenje Proračuna općine Čačinci za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025.
godinu, s Programima:

a) Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2023. godinu,
b) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini, za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava,
c) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023.godinu,
d) Program utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2023. godinu,
e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,
f) Program javnih potreba u športu za 2023. godinu,
g) Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu,
h) Program javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima za 2023. godinu
i) Program socijalne skrbi i novčanih pomoći za 2023. godinu,

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna općine Čačinci za 2023. godinu,

5. Plan upravljanja imovinom u 2023.g.

6. Odluka o uključenju Općine Čačinci u Program društveno poticane stanogradnje (POS)

7. Donošenje Odluke financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća iz Proračuna općine Čačinci za 2023. godinu,

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Čačinci u 2022.g.

9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2023.-2025.g.

10. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

11. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za općinu Čačinci i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za općinu Čačinci

12. Donošenje Odluke o prihvaćanju pristupanja Virovitičko-podravske županije kao novog člana trgovačkog društva ELKOMNET d.o.o. za upravljanje sustavom elektroničke komunikacijske mreže

13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Čačinci

14. Razno.