Na temelju čl. 55. Poslovnika Vijeća općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 01/13), predsjednik OV općine Čačinci saziva 17. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci za 02.12. 2020. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa 16.-te sjednice Općinskog vijeća
2. Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite općine Čačinci
3. Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Čačinci u 2020.g.
4. Izmjene i dopune Proračuna općine Čačinci
a) izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2020. godinu,
b) izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava,
c) izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2020. godinu
d) izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
f) izmjene Programa javih potreba u kulturi za 2020. godinu,
g) izmjene Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima za 2020.g.
g) izmjene Programa socijalne skrbi i novčanih pomoći za 2020. godinu
5. Donošenje Proračuna općine Čačinci za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
a) Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Čačinci za 2021. godinu,
b) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini, za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade te drugih namjenskih sredstava,
c) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021.godinu,
d) Program utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za 2021. godinu,
e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
f) Program javnih potreba u športu za 2021. godinu,
g) Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu,
h) Program javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima za 2021. godinu ,
i) Program socijalne skrbi i novčanih pomoći za 2021. godinu,
6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna općine Čačinci za 2021. godinu,
7. Plan upravljanja imovinom općine Čačinci za 2021.g.
8. Donošenje Odluke financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća iz Proračuna općine Čačinci za 2021. godinu,
9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
10. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
11. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Čačinci
12. Odluka o stjecanju nekretnina općine Čačinci
13. Razno.