Pozivamo roditelje i skrbnike djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Matični odjel Čađavica, Područni odjel Veliki Rastovac i Područni odjel Čačinci.

Zahtjevi za upis Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica primati će se od 10.5.2023.  godine do 31.5.2023. godine svakog radnog dana u vremenu od 08:00 h do 14:30 h.
Zahtjevi i sva pripadajuća dokumentacija za upis djeteta u vrtić može se donijeti osobno, poslati poštom na adresu dječjeg vrtića: Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Kolodvorska 3a Čađavica ili na e-mail adresu: djecjivrtic.lipa@gmail.com.

Obrasce možete preuzeti u prostoru Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica u Čađavici, Velikom Rastovcu ili Čačincima.

Zahtjevi potrebni za upis djece mogu se preuzeti na mrežnim stranicama:
www.opcina-cadjavica.hr/download-category/dv-lipa/,
https://www.opcina-crnac.hr/,

https://cacinci.hr/ i
https://www.dv-lipa.hr/vijesti-za-roditelje/ i
https://www.dv-lipa.hr/upisi/

Javnom objavom objavljuje se upis u program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi.
Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za djecu:
– za svu djecu koja će pohađati Matični odjel Čađavica od navršene 1 godine života do polaska u školu
– za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Čačinci od navršene 1 godine života do polaska u školu
– za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Veliki Rastovac od navršene 3. godine života do polaska u školu.

I. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

OSNOVNI DOKUMENTI:
• zahtjev za upis
• rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja ) – preslika
• uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za dijete ili preslika osobne iskaznice
• dokaz o prebivalištu za oba roditelja – preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja
• ispunjen inicijalni obrazac

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:

1. Dijete koje je do 1.travnja 2023. navršilo 4 godine – Rodni list djeteta
2. Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata- Rješenje ili preslika iskaznice o statusu invalidnosti
3. Dijete s troje ili više djece – Rodni listovi za svako dijete
4. Dijete s oba zaposlena roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenosti
5. Dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima- Nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se utvrđuje metodologija vještačenja
6. Dijete samohranih roditelja, dijete iz jednoroditeljskih obitelji – Presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da roditelji ne žive u zajedničkom kućanstvu, smrtni list preminulog roditelja, potvrda o nestanku roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju
7. Dijete osoba s invaliditetom- Dokaz o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
8. Dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima- Dokaz o pravu na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima
9. Dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića- Dokaz o prebivalištu ili boravištu
10. Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici minimalne zajamčene naknade – Rješenje nadležnog tijela o pravu na doplatak za djecu

Za točnost podataka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenta Povjerenstvo može obaviti provjeru.

Naknadno dostavljene, nakon proteka upisnog roka i nepotpune isprave neće se uvažiti.

II. OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije. Kriteriji za upis ostvaruju se i bodovanjem
sukladno Pravilniku o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Lipa“ Čađavica.

Povjerenstvo će  objaviti rezultate upisa na mrežnim stranicama www.opcina-cadjavica.hr/download-category/dv-lipa/ , https://cacinci.hr/, https://www.opcina-crnac.hr/ i https://www.dv-lipa.hr/upisi/

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku 8 dana od dana oglašavanja rezultata izbora.

O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu.
Nakon završetka upisa, isteka roka za žalbe i donošenjem odluka po žalbi utvrđuje se konačna lista upisane djece koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Zahtjev koji roditelj/skrbnik ne podnese u roku koji je naveden u javnoj objavi neće biti razmatran.

Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristiti će se samo u svrhu upisa djeteta u vrtić.

Nakon provedenog upisnog postupka, Dječji će vrtić obaviti inicijalni razgovor s roditeljima djece, o čemu će roditelji biti telefonski obaviješteni.