U nastavku objavljujemo pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirne liste – izbori za članove vijeća MO općine Čačinci:

MO ČAČINCI

MO BREZOVLJANI VOJLOVIČKI

MO BUKVIK

MO HUMLJANI

MO PAUŠINCI

MO SLATINSKI DRENOVAC