Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN br. 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19. ) i članka 63. Statuta Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, Upravno vijeće
Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica na 4. sjednici Upravnog vijeća dana 6.lipnja 2022. donosi

Prijedlog o imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica

I.

Ana Krmpotić iz Čačinaca, Vinogradska 40, Čačinci, predlaže se za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica.

II.

Prijedlog iz točke 1. proslijedit će se, uz priloženu dokumentaciju, Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica.

Obrazloženje:

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica objavilo je dana 17. svibnja 2022. godine na službenim stranicama Općine Voćin i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Oglasnoj ploči
dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica.
Na natječaj je pristigla jedna prijava i to od kandidatkinje Ane Krmpotić iz Čačinaca, Vinogradska 40, 33514 Čačinci. Prijava je pristigla u propisanom roku, a prijavljena
kandidatkinja ispunjava sve uvjete natječaja.

Na 4. sjednici, održanoj 6.lipnja 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica utvrdilo je prijedlog o imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Lipa Čađavica, s
danom 1. srpnja 2022. godine, a do isteka mandata, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN br. 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19. ).

Za ravnateljicu se predlaže Ana Krmpotić koja ispunjava sve tražene uvjete natječaja.