Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) javno se objavljuju Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i NACRT Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Čačinci , radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 31. siječnja 2019. godine.
Primjedbe na Nacrt odluke mogu slati na e-mail adresu: opcina.cacinci@vt.t-com.hr,

Nacrti odluka mogu se vidjeti ovdje:

Icon
Nacrt odluke o komunalnoj naknadi
Icon
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - komunalna naknada
Icon
Nacrt odluke o paušalnom oporezivanju po krevetu za robinzonski smještaj
Icon
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - paušalno oporezivanje