Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15)  javno se objavljuje Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Čačinci, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 28. siječnja 2018. godine.

Primjedbe na Nacrt odluke mogu slati na e-mail adresu: opcina.cacinci@vt.t-com.hr

Nacrt odluke može se pogledat ovdje:

Icon
Obrazloženje nacrta prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Čačinci