Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0430, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „ Zaželi bolji život u općini Čačinci III “, načelnik Općine Čačinci raspisuje

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, u sklopu projekta „Zaželi bolji život u općini Čačinci III“

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci
Broj radnika koji se traži: 12 radnica
Mjesto rada: područje općine Čačinci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Javni poziv vrijedi od: 09.01.2023.
Javni poziv vrijedi do: 17.01.2023.

Opis poslova:

 • dostava namirnica i potrepština korisnicima,
 • održavanje čistoće stambenog prostora – pranje i glačanje rublja korisnika,
 • ostale usluge u kući i okućnici korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji korisnika,
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava korisnika (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima korisnika,
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i/ili nemoćnih osoba u nepovoljnom položaju.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest (6) krajnjih korisnika.

Na natječaj se mogu prijaviti: Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) bez završene osnovne škole.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ ranjivim skupinama: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Prijavi na Javni poziv kandidatkinje su dužne priložiti:
1. Zamolbu za posao (uz obveznu naznaku kontakt broja tel./mob., adrese),
2. Osobnu iskaznicu (presliku),
3. Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe),
4. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
5. Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
6. Vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina potrebno je dostaviti:
– za Žene od 50 godina i više – potrebna je osobna iskaznica
– za Osobe s invaliditetom – potreban je nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
– za Žrtve trgovanja ljudima -potrebno je uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
– za Žrtve obiteljskog nasilja -potrebno je uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
– za Azilantice – potrebna je odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
– za Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – potrebno je rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
– za Liječene ovisnice – potrebna je potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
– za Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potrebna je potvrda o otpuštanju
– za Pripadnice romske nacionalne manjine -potrebna je izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
– za Beskućnice – potrebno je rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.

Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od tri načina :
1. Poštom na adresu: Općina Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, 33514 Čačinci s naznakom „Prijava na javni poziv za radno mjesto radnica za pomoć u kući u sklopu projekta ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI ČAČINCI III –NE OTVARAJ“ .
2. Osobnim dolaskom u Općinu Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva provest će se razgovor (intervju) s povjerenstvom za provedbu javnog poziva. Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.
Odluka o odabiru kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Čačinci.